Бланки

ПРИМЕРНИ БЛАНКИ ЗА ИСКАНИЯ ОТ ВЗИСКАТЕЛИ /КРЕДИТОРИ/

Искане за образуване на изпълнително дело
Искане за образуване на изпълнително дело за продажба на делбен имот
Искане за образуване на обезпечително производство
Уведомление за банкова сметка
Молба за присъединяване на кредитор по чл.456 ГПК
Искане за удостоверение за присъединяване по изп.дело
Искане за извършване на справка по дело
Искане за предоставяне на копия от документи по изп.дело
Молба за прехвърляне на изпълнително дело от друг съдебен район
Искане за спиране на изпълнително дело от взискател
Искане за конституиране на наследници по чл. 429 ГПК
Искане за прехвърляне на изпълнително дело от държавен съдебен изпълнител
Искане за насрочване на нова продажба
Възлагателно писмо за събиране на публични вземания

Често задавани въпроси от взискатели /кредитори/»

ПРИМЕРНИ БЛАНКИ ЗА ИСКАНИЯ ОТ ДЛЪЖНИЦИ И ТРЕТИ ЛИЦА

Искане за разсрочване на дълг
Искане за суброгиране на поръчител/изплатил дълга поръчител/
Съгласие за продаване на общ имот/от съсобственик или съпруг недлъжник/
Уведомление за банкова сметка
Декларация за изплащане на дълг
Искане за извършване на справка по дело
Искане за предоставяне на копия от документи по изп.дело
Искане за осуетяване на публична продажба от съпруг недлъжник

ПРОЦЕДУРА И ПРИМЕРНИ БЛАНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

Процедура при покупка на имот
Наддавателно предложение
Бланка за плик
Искане за връщане на внесен задатък

Често задавани въпроси от купувачи на публична продажба »

ЗАПОРИ НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

Примерен отговор до ЧСИ при получаване на запорно съобщение
Начин на изчисляване на удръжките при запор на трудово възнаграждение на длъжник

 


2009 - 2018 © Tania Kirilova, All rights reserved, WEB Design